BOX 1
Texto tapa: Sucumbe. Consume. Devora. Feroz. Antropofagia.
Texto interior: Nos sedujo lo infecto.